Korzystanie z Serwisu

I.. Właścicielem niniejszego sklepu jest firma GLOBEX Ewa Mostowiec 05-402 Otwock ul.Jasna 2a

    Organ rejestracyjny: Urząd miasta Józefów

II.. Zamówiony towar wysyłany jest w ciągu 4 dni od daty potwierdzenia zamówienia, bądź zaksięgowania wpłaty na konto firmy GLOBEX.

III.. Wszystkie ceny w sklepie  wyrażone są złotych polskich.

     Ceny nie zawierają kosztów dostawy

IV,. Sklep realizuje zamówienia tylko na terenie Polski.

V.. Dane osobowe podawane podczas rejestracji są traktowane jako poufne. Nie będą one udostępniane osobom trzecim,

     innym firmom ani  organizacjom.

VI.. Rejestrując się w naszym sklepie klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb złożenia i realizacji zamówienia

     w  sklepie internetowym GLOBEX.

     Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 października 1997 roku, każdy zarejestrowany  użytkownik sklepu

     ma prawo do   wglądu w swoje dane oraz ich poprawienia, a także prawo do zaprzestania ich przetwarzania.

     Fakt taki należy zgłosić drogą pisemną lub elektroniczna do firmy GLOBEX     

VII.. Akceptowane formy płatności to przedpłata lub gotówka przy odbiorze.

VIII.. Wszystkie koszty wysyłki pokrywa kupujący.

IX..Opis procedury reklamacyjnej:
   Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem  uanod@interia.pl lub w formie pisemnej na   adres    Sprzedawcy.
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
       imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
       datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
       przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
       wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
   Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
   Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
   Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

X. Prawo odstąpienia od umowy:
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy , należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail:uanod@interia.pl
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres firmy

XI. Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:
   W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru

XII.. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Globex Ewa Mostowiec
ul.Jasna 2a
05-402 Otwock

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ….…………………………………………………………………………………………………………., …………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

XIII. Brak możliwości odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy  nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

XIV. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad
Zobowiązujemy się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

XV.  Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń   przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie

 Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem:

 www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich

XVI. Rejestrując się na stronie sklepu użytkownik zgadza się z niniejszym regulaminem.

XVII. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Kontynuuj