Korzystanie z Serwisu

I.. Właścicielem niniejszego sklepu jest firma GLOBEX Paweł Tomaszewski 05-402 Otwock ul.Jasna 2a

II.. Zamówiony towar wysyłany jest w ciągu 4 dni od daty potwierdzenia zamówienia, bądź zaksięgowania wpłaty na konto firmy GLOBEX.

III.. Wszystkie ceny w sklepie  wyrażone są złotych polskich.

     Ceny nie zawierają kosztów dostawy

IV,. Sklep realizuje zamówienia tylko na terenie Polski.

V.. Dane osobowe podawane podczas rejestracji są traktowane jako poufne. Nie będą one udostępniane osobom trzecim,

     innym firmom ani  organizacjom.

VI.. Rejestrując się w naszym sklepie klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb złożenia i realizacji zamówienia

     w  sklepie internetowym GLOBEX.

     Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 października 1997 roku, każdy zarejestrowany  użytkownik sklepu

     ma prawo do   wglądu w swoje dane oraz ich poprawienia, a także prawo do zaprzestania ich przetwarzania.

     Fakt taki należy zgłosić drogą pisemną lub elektroniczna do firmy GLOBEX     

VII.. Akceptowane formy płatności to przedpłata lub gotówka przy odbiorze.

VIII.. Wszystkie koszty wysyłki pokrywa kupujący.

IX..Opis procedury reklamacyjnej:
   Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem  uanod@interia.pl lub w formie pisemnej na   adres    Sprzedawcy.
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
       imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
       datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
       przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
       wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
   Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
   Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
   Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

X. Prawo odstąpienia od umowy:
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy , należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail:uanod@interia.pl
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres firmy

XI. Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:
   W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru

XII.. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Globex Paweł Tomaszewski
ul.Jasna 2a
05-402 Otwock

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ….…………………………………………………………………………………………………………., …………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

XIII. Brak możliwości odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy  nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

XIV. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad
Zobowiązujemy się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

XV.  Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń   przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie

 Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem:

 www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich

XVI. Rejestrując się na stronie sklepu użytkownik zgadza się z niniejszym regulaminem.

XVII. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

XVIII.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

W związku z zapewnieniem właściwej ochrony Państwa danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE tzw. „RODO” przedstawiamy następujące informacje.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?

Administratorem państwa danych osobowych Globex Paweł Tomaszewski z siedzibą w Otwocku, ul. Jasna 2A, 05-402 Otwock. NIP 532-207-65-43 Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem poprzez adres mailowy: geresja@interia.pl lub pisemnie na adres rejestracyjny firmy.

Cel przetwarzania danych osobowych 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu bieżącej komunikacji z Administratorem polegającej na współpracy handlowej służącej realizacji zamówień, wystawiania faktur VAT oraz wysyłania wiadomości drogą elektroniczną. 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowy produktów własnych Administratora. 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń Administratora. 4. W przypadku założenia konta na platformie internetowej należącej do Administratora, dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówień składanych za pomocą konta na platformie internetowej.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe? Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu właściwej współpracy handlowej, realizacji zamówień jak również korzystania z platformy internetowej. Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego jest dobrowolne nie warunkuje to rozpoczęcia i kontynuowania współpracy handlowej ani też założenia konta na platformie internetowej.

Jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Przysługuje Państwu w odniesienia do Państwa danych osobowych prawo do: 1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych 2. żądanie od Administratora sprostowania danych osobowych 3. żądanie usunięcia danych osobowych 4. żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 6. Wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych. Do 25 maja 2018 roku urzędem właściwym będzie Giodo, natomiast po w/w dacie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 7. prawo do przenoszenia danych osobowych – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym RODO W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na działania, które zostały podjęte na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

Kto jest odbiorcą Państwa danych? Państwa dane osobowe mogą być przekazane do podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi związane z wysyłką zamówionego towaru oraz usług płatniczych; podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom publicznym), w tym m.in. prokuraturze, Policji oraz Urzędowi Skarbowemu w związku z realizacją obowiązków prawnych  ciążących na Administratorze. Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza europejski Obszar Gospodarczy, do Państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Czy dane osobowe podlegają profilowaniu? Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Jak długo przechowywane są Państwa dane osobowe? 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu otrzymania prośby o anonimizację Państwa danych. 2. W związku z marketingiem bezpośrednim do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w/w celu. 3. W związku z utrzymywaniem oraz komunikowaniem się przez strony internetowe do momentu posiadania konta na platformie internetowej. 4. Każdy pracownik/ osoba współpracująca z kontrahentem Administratora podana jako osoba kontaktowa w określonym celu będzie figurować w bazie Administratora do momentu: a) powzięcia przez Administratora informacji, iż nie współpracuje z kontrahentem lub b) Administrator zostanie zawiadomiony, że pracownik/ osoba współpracująca nie będzie już osobą kontaktowa w relacjach Administrator- kontrahent c) poinformowania Administratora o zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych przez Administratora. Państwa dane osobowe będą przechowywane z najwyższą starannością i odpowiednimi zabezpieczeniami przed wyciekiem. 

Kontynuuj